TREVA

El Programa TREVA (Tècniques de Relaxació Vivencial Aplicades a l’Aula) és una proposta d’intervenció pedagògica que pretén portar a les aules la relaxació i la meditació. La finalitat del programa és compartir amb la comunitat educativa els efectes positius que comporta la pràctica de la relaxació a l’aula per part de professorat i alumnat.

Aplicant tècniques molt senzilles, volem desenvolupar la capacitat de relaxació de l’alumnat i els docents per tal de: 

  • Millorar el rendiment escolar: l’atenció i la concentració dels alumnes, obtenir un clima d’aula adequat, dotar als docents de nous recursos psicopedagògics, integrar la percepció sensorial i emocional a l’aprenentatge.
  • Educar en la salut: prevenir i disminuir l’estrès i l’ansietat proporcionant els recursos necessaris per a viure amb major serenitat, gaudir d’un estil de vida saludable.
  • Desenvolupar la intel·ligència emocional: millorar la convivència i educar per la pau, aprendre a gestionar les pròpies emocions.

Així doncs, cada dia, la primera activitat de tarda de totes les aules de l’escola serà dedicar uns 15 minuts a aquesta pràctica. 

A més, l’aplicació del Programa a l’escola, comporta una sèrie de dinàmiques que afecten el dia dia: entrades relaxades, planificació conjunta (alumnes i docents) de les tasques a realitzar i hàbits de treball compartits entre d’altres que creen una línia de treball comú al llarg de tota l’escolaritat.