Sistema Intern d’informació – Canal de Denúncies

El canal de denúncies és una eina de comunicació interna i externa, que permet a qualsevol persona que tingui coneixement o sospita d’una infracció o irregularitat relacionada amb l’escola, informar-ne de manera confidencial, segura i responsable. Això ens permetrà detectar riscos d’irregularitats abans de què es produeixi un delicte.

L’obligatorietat d’implantar un Canal de Denúncies ve definida a la Llei 2/2023, de 20 de febrer, reguladora de la protecció de les persones que informen sobre infraccions normatives i de lluita contra la corrupció. 

L’escola es compromet a garantir la protecció de les dades de les persones que informin a través del canal de denúncies, respectant els seus drets i interessos legítims, i a actuar amb diligència, imparcialitat i transparència en la gestió de les denúncies rebudes.

Qualsevol membre de la comunitat educativa de l’escola en pot fer ús, incloent els alumnes, els pares, mares o tutors legals, els docents, el personal administratiu i de serveis, els proveïdors, els col·laboradors i qualsevol altra persona que tingui o hagi tingut una relació amb l’escola.

Les infraccions o irregularitats que es poden denunciar a través del canal de denúncies són aquelles que suposin una vulneració de la legalitat vigent, del codi ètic, del reglament de règim intern o de qualsevol altra norma o procediment intern de l’escola, o que puguin afectar negativament a la qualitat educativa, la convivència, la seguretat, la salut, el medi ambient, els drets humans, la igualtat, la diversitat o la integritat de les persones.

Les denúncies que es presentin a través del canal de denúncies han de ser veraces, fundades i basades en fets o indicis raonables. No s’acceptaran denúncies falses, malintencionades, vexatòries o que persegueixin un interès il·lícit o personal.

Protecció de dades personals

L’escola tractarà les dades personals que es facilitin a través del canal de denúncies d’acord amb la normativa vigent en matèria de protecció de dades, garantint la seva confidencialitat, seguretat i integritat.

La persona responsable del tractament de les dades és l’escola. La finalitat del tractament és la gestió del canal de denúncies i la investigació de les possibles infraccions o irregularitats denunciades. La base jurídica del tractament és el compliment d’una obligació legal i l’interès legítim de l’escola. Les dades es conservaran durant el temps necessari per a la resolució de la denúncia i, en tot cas, durant el termini que estableixi la legislació aplicable.

Les persones que informin a través del canal de denúncies poden exercir els seus drets d’accés, rectificació, supressió, oposició, limitació i portabilitat de les seves dades, així com revocar el seu consentiment, si escau, dirigint-se per escrit a l’escola, amb la referència “Canal de Denúncies”, i acompanyant una còpia del seu document d’identitat.