Projecte educatiu

A l’escola El Cim oferim les tres etapes d’ensenyaments reglats obligatoris que preveu la llei: Educació Infantil (EI) de 3 a 5 anys, Primària (PRI) de 6 a 11 i Secundària (ESO) de 12 a 16, en dues línies (dues aules de cada nivell). Comptem també amb una USEE (Unitat de Suport a l’Educació Especial) a Infantil i Primària i una altra a l’ESO, per a alumnes que necessiten aquest recurs.

L’educació Infantil i la Primària es troben a l’edifici de la Rambla, i l’ESO a l’edifici de la plaça dels Cotxes.

FINALITATS EDUCATIVES  I PERFIL DE SORTIDA DE L’ALUMNE

Al llarg de tot el període de formació, l’alumnat assimila coneixements, desenvolupa i aprèn habilitats i va madurant. Per això, l’escola organitza l’ensenyament amb la finalitat que en acabar la seva escolarització els nois i noies s’acostin al perfil de sortida de l’alumne que us detallem a continuació. És propi del centre i està consensuat per tot el professorat.

Treballem per aconseguir…

Un alumne autònom, creatiu, amb iniciativa, sentit comú i esperit crític, conscient dels seus propis límits, constant i treballador, capaç de treballar en equip.

Un alumne que hagi desenvolupat al màxim les seves possibilitats, que sàpiga adaptar-se a diferents situacions i que reconegui i accepti els seus propis errors; un alumne que vetlli per la seva pròpia salut i sigui respectuós amb el medi .

Un alumne arrelat a Vilanova i a Catalunya, compromès i tolerant, coneixedor de les seves arrels i de la seva cultura i al mateix temps obert al món i coneixedor dels fets més rellevants de l’actualitat.

Un alumne assertiu, reflexiu, conciliador, capaç d’expressar idees i d’argumentar-les, capaç de gestionar les seves emocions i d’expressar els seus sentiments.

Un alumne amb valors humans i cristians: solidaritat, gratuïtat, capacitat de meravella, respecte, amor, pau, llibertat…Un alumne obert a la transcendència, sensible i flexible.

Un alumne adaptat a la societat actual, capaç de continuar estudis superiors
o d’integrar-se al món laboral, amb autoexigència i cultura de l’esforç; un alumne que sàpiga aplicar els coneixements apresos en tots els aspectes de la seva vida.

Un alumne segur de si mateix, emprenedor i curiós, inclusiu i coherent que sigui capaç de crear el seu propi camí entenent que a la vida tots som diferents però que en la diversitat trobem la riquesa.

 

Per anar caminant cap a les finalitats abans esmentades treballem de la següent manera:

experiments escola cim

ASPECTES A DESTACAR DE LES MATÈRIES

TRACTAMENT DE LES LLENGÜES

Català

És la llengua d’aprenentatge del centre. Tots els aprenentatges es fan en català excepte les hores de castellà, anglès o francès. És també la llengua que s’usa per a les comunicacions amb les famílies.

Castellà

És la segona llengua. Seguint la normativa vigent s’introdueix al cicle inicial, i s’estudia fins a 4t d’ESO. Això permet als alumnes acabar els estudis obligatoris amb un bon domini de les dues llengües oficials.

Per al treball de l’assignatura de català i castellà a Primària no fem servir els llibres de text habituals, partim de l’escriptura de textos i anem complementant l’aprenentatge de l’assignatura amb materials i quaderns específics.

Taller literari

Donem una especial importància a l’expressió escrita ja que és una eina essencial en la comunicació; per això a Primària treballem sistemàticament en grups reduïts elaborant textos a  l’aula seguint un acurat procediment de treball que suposa escriure per parelles i elaborar pautes de treball. Els alumnes s’impliquin en tot el procés.

A l’ESO fem taller literari a 2n i 3r. S’analitzen textos model, s’elaboren les pautes d’escriptura i d’avaluació i els alumnes redacten els textos a l’aula amb l’acompanyament del professor.

Lectura

La lectura és l’altra gran eina de la comunicació; a primària comencem el matí llegint; a les 9h totes les classe fan lectura individual. Els nens de primer i segon, reforcen de manera individual aquest aprenentatge amb la col·laboració d’un grup d’àvies voluntàries que venen cada dia a l’Escola. A l’ESO es fomenta el gust per la lectura i es comencen a treballar textos d’autors clàssics.

Aprenentatge de la lecto-escriptura

Plantegem la lecto-escriptura com un recurs quotidià que acompanya a altres activitats: escriure serveix per comunicar-se. Això implica que des de P3 apareixen tots els sons i els tenim ben presents fins a finalitzar el cicle inicial. Aquest mètode permet que cada nen vagi aprenent a partir del seu moment evolutiu, és la filosofia del mètode global. El treball de les grafies el fem inicialment amb lletra de pal (majúscules) i a P5 anem introduïm la lletra lligada (minúscules).

Anglès

És la primera llengua estrangera. S’introdueix a parvulari en activitats lúdiques setmanals, i com a matèria a cicle inicial.

A més a més de les hores curriculars de llengua estrangera que tenen els alumnes de l’escola, impartim en llengua anglesa altres matèries i activitats complementàries: plàstica en anglès (3r, 4t, 5è i 6è de primària i 1r, 2n i 3r d’ESO), Speak english (tota la primària),  English Project (tota la primària), tallers (tota la primària),  anglès oral amb grups flexibles algun dels tres trimestres i complementària de modalitat a 4t d’ESO.

Francès

És la segona llengua estrangera. És voluntària i s’introdueix a 1r d’ESO.

MATEMÀTIQUES

A educació infantil es treballa des de les situacions quotidianes i l’experimentació (no tenim llibres de fitxes). A primària els alumnes tenen llibre de text, però apostem per fer unes matemàtiques més comprensives, amb activitats i material manipulatiu i/o vivencial. Per això  fan una hora amb dos professors a l’aula. S’utilitza  el treball cooperatiu per resoldre situacions o problemes i es valoren les diferents estratègies de càlcul que utilitza l’alumne, entenent que hi ha diferents camins per arribar a la mateixa solució.

MEDI NATURAL I SOCIAL

A educació infantil es treballa de manera global, per Projectes i aprofitant les festes i les estacions de l’any.

A Primària els alumnes no compren llibre de text, es van elaborant els seus apunts a partir de projectes, conferències o recerques. En alguns casos el mestre ho acompanya amb dossiers elaborats per ell.

MÚSICA

Creiem que el desenvolupament musical dels alumnes afavoreix la formació  integral de la persona i el desenvolupament intel·lectual matemàtic. Per això tenim un projecte específic en aquesta àrea.

Les hores curriculars que tots els alumnes de primària tenen de música, queden reforçades amb hores complementàries d’aquesta matèria amb l’objectiu d’aprofundir i preparar-los a partir del nivell que s’obtindria en estudis reglats de música. Els mestres que la imparteixen tenen titulació superior de música i treballen des de la pràctica, portant instruments a l’aula i cercant el treball de l’experimentació i sensibilització.

experiment medi cim

ASPECTES TRANSVERSALS A DESTACAR

AULA DIGITAL I NOVES TECNOLOGIES

A l’escola dediquem un temps en l’horari dels alumnes a la informàtica a partir de 1r de Primària. Treballem l’accés a aquest medi, ensenyant el seu ús i acostant-los a les novetats d’aquest àmbit. És una eina important de recerca d’informació que s’ha de saber utilitzar amb esperit crític. Des de 5è de primària fins a 4t d’ESO tenen pissarra digital a les aules i connexió a Internet. A l’ESO  treballen amb netbook personal i compaginen l’estudi entre els llibres digitals i els llibres en paper. L’escola disposa d’una intranet amb accés a moodle.

ESCOLA VERDA

L’escola participa al programa Agenda 21 que és un programa europeu de sostenibilitat. Durant aquests anys hem participat amb diversos projectes: la contaminació acústica, l’hort escolar, la recollida selectiva o la mobilitat sostenible. Fruit d’aquest treball l’escola ha estat reconeguda com Escola Verda a partir del 2009 i ha participat en diversos fòrums com la CONFINT (Conferència Internacional de Jover per al Medi Ambient). També participem en el Projecte Claki de recollida d’oli usat.

Aquest curs iniciem un nou tema de sostenibilitat: “El malbaratament alimentari i el consum responsable”

TALLERS, SORTIDES I COLÒNIES

Durant l’any escolar participem en tallers i fem sortides per acostar-nos al nostre entorn social i cultural. Algunes estan vinculades al Programa d’Activitats Escolars que ofereix l’Ajuntament i altres van sorgint en funció dels aprenentatges que s’estan desenvolupant en les aules. Alguns exemples:

  • Participació a concursos: Panasònic, Proves Cangur, Estalmat, Jocs Florals de Catalunya, Contes de ciència, Picalletres…
  • Participacions a activitats externes: Conte de Sant Jordi, Conte va, va de contes,Congrés de la ciència, Reacciona, Connectant móns…
  • Projecte Buchenwald.

També anem de colònies cada any, ja que permeten la convivència entre els alumnes i entre alumnes i professorat, i la descoberta d’altres indrets. A 4t d’ESO es converteixen en un viatge de final d’Etapa.

colonies cim

ALTRES QÜESTIONS METODOLÒGIQUES

TALLERS D’EXPERIMENTACIÓ

Des de P3 busquem situacions on el nen pugui aprendre amb l’experimentació. Concretament de 1r a 6è de Primària ho estructurem en tallers, que es fan un cop a la setmana, barrejant nens del mateix cicle en grups reduïts. Això ens permet treballar diferents àrees  fent activitats com teatre, laboratori, mides i volums, ioga….

TREBALL PER RACONS

Aquest recurs utilitzat al parvulari fa servir el joc com a eina d’aprenentatge per complementar les àrees. Possibilita que cada nen pugui treballar un aspecte diferent a un nivell propi, segons les necessitats. Fem racons de treball i racons de joc.

NATACIÓ

Com a complement de l’Educació Física els alumnes de P5, 1r i 2n de primària fan un curs de natació d’octubre a maig a la piscina municipal de Vilanova i la Geltrú. Veiem que en aquestes edats l’aprenentatge és fàcil i segur, i que el treball de cos que es fa a l’aigua és físicament recomanable i molt complert.

MIGDIES A EL CIM

Per completar l’oferta educativa , a l’ESO, els dimecres i divendres al migdia, oferim MIGDIES AL CIM. Són activitats relacionades amb els continguts curriculars i els valors de l’escola però presentades des de la vesant lúdic o experimental . Els alumnes d’ESO que ho volen, poden preparar-se per participar en concursos matemàtics i lingüístics, viure la solidaritat, reforçar l’anglès, formar part d’un conjunt instrumental, aprendre tècniques de relaxació o actuar per mantenir una escola i una societat més sostenibles.

pica lletres cim

ATENCIÓ A LA DIVERSITAT

“Entenem l’atenció a la diversitat des del respecte a les individualitats i als diferents ritmes de maduració i creixement.”

EQUIP D’ORIENTACIÓ

Està format per una psicòloga i professors de l’escola que tenen una formació específica amb l’objectiu de portar el seguiment d’aquells casos amb Necessitats Educatives Especials que ho requereixin. Ofereixen ajuda i assessorament als professors i als pares i també col·laboren en la promoció de la renovació pedagògica del centre i en l’elaboració dels plans individuals i adaptacions curriculars. En cas necessari treballen en coordinació amb professionals externs.

REFORÇOS I HORES B

Oferim hores de reforç i d’atenció individualitzada. Aquesta atenció està coordinada per l’Equip d’orientació que treballa individualment o en petits grups amb aquells alumnes que veiem que ho poden necessitar.

AULA OBERTA

Amb l’objectiu que tots els alumnes de l’escola assoleixin les competències bàsiques en les àrees de llengua i matemàtiques, aquells que ho necessiten cursen aquestes matèries amb un pla individualitzat en un grup reduït d’alumnes.

MUSICOTERÀPIA

Per tal de facilitar el desenvolupament dels nostres alumnes, provocar canvis, millorar l’autoestima, obrir canals de comunicació, augmentar l’atenció sostinguda i fomentar el respecte a la diversitat, oferim musicoteràpia als alumnes que ho necessiten.

USEE

Disposem d’una Unitat de Suport a l’Educació Especial a la ESO i una altra a Infantil i Primària. És un recurs/espai que permet que alumnes amb discapacitat psíquica que requereixen una atenció més específica en qüestions d’aprenentatge, de creixement personal i d’adquisició d’hàbits puguin treballar en petit grup amb professors especialitzats. Aquest recurs també facilita d’inclusió d’aquests alumnes a l’aula ordinària, on fan part de l’horari.

usee cim

GESTIÓ DEL CONFLICTE I DE LES EMOCIONS

TREVA

Participem en el Programa TREVA (Tècniques de Relaxació Vivencial Aplicades a l’Aula), proposta d’intervenció pedagògica que pretén portar a les aules la relaxació i la meditació. Aplicant unes tècniques molt senzilles, volem desenvolupar la competència relaxatòria dels alumnes i docents, i treballar la gestió de les emocions per millorar el clima d’aula i de centre, desenvolupar la intel·ligència emocional, afavorir el rendiment acadèmic i millorar la metodologia i la didàctica.

En aquesta línia, dediquem mitja hora a tots els cursos d’Infantil i Primària i a 1r d’ESO a fer exercicis d’atenció, respiració, relaxació, visualització, veu i parla, consciència sensorial, postura, moviment i energia.

MEDIACIÓ

Confiem en el diàleg com a eina per resoldre els conflictes. Per això, des de fa molt temps, oferim als alumnes la possibilitat de fer resolució de conflictes mitjançant la mediació. A més, a 2n d’ESO, i amb el suport del servei de mediació de l’Ajuntament, es participa en una formació específica de mediació escolar.

COMPETÈNCIA SOCIAL

Dins del pla d’acció tutorial de 1r d’ESO, es treballa competència social per tal de donar als alumnes eines per millorar les seves habilitats socials, la presa de decisions i l’empatia.

PROTOCOL DE BONES RELACIONS

Dins del pla tutorial de tots els cursos, hi dediquem hores a conèixer, consensuar i proposar, eines que possibiliten les bones relacions a l’aula. Algunes propostes són: elaborar una normativa de classe entre tots, fer assemblees periòdiques, fer activitats de desenvolupament de l’assertivitat, fer sociogrames…

socialitzacio

RELACIÓ FAMÍLIA-ESCOLA

REUNIONS DE PARES I TUTORIES

En el procés de creixement personal és molt important que tots els agents educatius treballin plegats, per això cal una bona coordinació entre la família i l’escola. En començar el curs fem una reunió de pares i mares, i durant el curs una altra.

Durant el curs es realitza com a mínim una entrevista personal  del tutor amb els pares, a petició d’aquest o de la pròpia família. A l’ESO els tutors dels alumnes compten amb tres hores més de tutoria per poder fer el seguiment i l’orientació dels alumnes després dels ensenyaments obligatoris.

AVALUACIONS I PREAVALUACIONS

Els pares rebeu informes escrits on es detalla l’evolució dels alumnes. A Educació Infantil se’n fa un al gener i us al juny. A Primària se’n fa tres coincidint amb el final dels trimestres. A l’ESO, trimestralment, les famílies rebeu dos informes escrits. A mig trimestre, un que detalla els progrés dels nois i noies en cada matèria (preavaluacions) i a final de trimestre un butlletí amb les notes i observacions de cada àrea.

XERRADES DE PARES

Per a totes aquelles famílies que estiguin interessades hi ha diverses xerrades durant el curs. En aquestes xerrades, que es fan fora d’horari escolar, es crea una dinàmica de grups sobre temes relacionats amb l’educació dels infants i adolescents. Treballem en coordinació amb l’associació de pares i mares d’alumnes.

AMPA

L’escola té una Associació de Mares i Pares d’alumnes (AMPA). Les seves finalitats són donar suport i assistència a pares, professors i alumnes, fomentar la participació de pares i alumnes en la gestió del centre, col·laborar per dotar a l’escola dels mitjans necessaris per fer la seva funció educativa, promoure activitats de pares i col·laborar en les activitats educatives del centre i en l’organització de les activitats extraescolars.

plantada arbres escola cim

E.Infantil i E.Primària

Rambla Principal, 101
Vilanova i la Geltrú
93. 893.02.80 (ext. 1)

ESO

Plaça dels Cotxes, 3
Vilanova i la Geltrú
93. 893.02.80 (ext. 2)

Contactar

INFORMACIÓ GENERAL
info@elcimvilanova.cat


SECRETARIA INF-PRIMÀRIA
secretaria.rambla@elcimvilanova.cat


SECRETARIA ESO
secretariaeso@elcimvilanova.cat

Accés intranet

Us de les cookies

Aquest lloc utilitza cookies per oferir-vos millor experiència d'us. Si continueu navegant esteu donant el vostre consentiment per a l'acceptació de les nombrades cookies i l'acceptació de la nostra política de cookies, seguiu l'enllaç per a més informació.plugin cookies

ACEPTAR
Aviso de cookies