PLA LINGÜÍSTIC

El Projecte lingüístic del centre és el document que marca les línies en l’ús i l’aprenentatge de la llengua en la comunitat educativa de l’escola El Cim. 

Algunes de les línies que marca aquest document s’inspiren directament en el caràcter propi del centre que diu que l’escola El Cim és una escola catalana, arrelada a Vilanova i la Geltrú i a la seva realitat social i cultural. La llengua vehicular de l’escola és, doncs, el català, d’acord amb l’Estatut d’Autonomia de Catalunya, que l’estableix com a llengua pròpia, i “és també la llengua normalment emprada com a vehicular i d’aprenentatge en l’ensenyament”.