OBJECTIUS PER AL CURS 2023-2024

1. Millorar l’atenció personalitzada a famílies i alumnes.
ACCIONS
1.1 Aplicar i avaluar la pauta de treball comú del Pla d’Acció Tutorial elaborat el curs passat.
1.2 Revisar i actualitzar la programació d’activitats del PAT.
2. Consolidar el model pedagògic d’El Cim
ACCIONS
2.1Implementar i fer el seguiment del treball competencial. del centre.
2.1.1 Elaborar i implementar Situacions d’Aprenentatge en cada una de les etapes educatives.
2.1.2 Establir espais d'intercanvi d’experiències docents per revisar i avaluar les Situacions d’Aprenentatge.
2.2 Millorar la coordinació en el canvi d’etapa entre Primària i Secundària.
2.3 Consensuar mètodes d’avaluació del treball competencial.
2.3.1 Formar el claustre de Primària en avaluació competencial i formativa.
2.3.2 Revisar els mètodes d’avaluació actuals de cada una de les etapes educatives.
3. Desplegar l’Estratègia Digital de Centre (EDC)
ACCIONS
3.1 Organitzar la documentació de l'àmbit digital del centre.
3.2 Actualitzar la competència digital del professorat.
3.3 Impulsar l’aplicació i treball computacional i robòtica.
4. Establir i executar el pla estratègic del centre.
ACCIONS
4.1 Finalitzar i validar la proposta de PE del centre.
4.2 Començar a executar cadascuna de les 5 línies estratègiques:
- Consensuar, definir i impulsar el MODEL PEDAGÒGIC.
- Reforçar el SENTIMENT DE PERTINENÇA de tota la comunitat.
- Potenciar i reforçar els mecanismes de busca de l’EXCEL.LÈNCIA en l’ACOMPANYAMENT PERSONALITZAT dels alumnes.
- Potenciar l'UTILITZACIÓ DE L'ANGLÈS en els diferents àmbits i serveis de l'escola.
- Identificar i implementar els canvis necessaris per millorar l’ORGANITZACIÓ I GESTIÓ de l’escola.