OBJECTIUS PER AL CURS 2022-2023

1. Implementar el Pla d’acció tutorial (PAT)
ACCIONS
1.1 Elaborar la pauta de treball comú per a cada etapa.
1.2 Elaborar la programació de la tutoria de cada nivell
2. 2. Elaborar l’Estratègia Digital de Centre (EDC)
ACCIONS
2.1 Realitzar la diagnosi per a conèixer les competències digitals del centre.
2.2 Establir els objectius per la nostra EDC.
2.3 Planificar les accions que es duran a terme per a assolir els objectius marcats a l’EDC.
3. Revisar l’avaluació del treball globalitzat (Infantil i Primària)
ACCIONS
3.1 Buscar fonaments pedagògics.
3.2 Establir mètodes d’avaluació.
4. Implementar el treball per projectes a primer cicle d’ESO (continuïtat)
ACCIONS
4.1
Començar el treball per projectes a 1r i 2n d’ESO.
4.2 Acabar de realitzar la programació de tots els projectes de 1r cicle d’ESO.
4.3
Avaluar els diferents projectes realitzats durant el curs.