OBJECTIUS PER AL CURS 2021-2022

1. Consolidar el Treball Globalitzat partint dels aprenentatges que genera la vida a l’aula. (continuïtat)
ACCIONS
1.1 Seguir amb equips de reflexió i discussió pedagògica.
1.2 Dedicar sessions de treball pedagògic per a concretar l’avaluació.
2. Elaborar el projecte de treball globalitzat a l’ESO. (continuïtat)
ACCIONS
2.1 Realitzar la programació del treball globalitzat per al primer cicle de l’ESO.
2.2 Crear mecanismes per avaluar les competències treballades a les propostes de treball globalitzat.
3. Incrementar la competència digital del personal docent.
ACCIONS
3.1 Ampliar la formació del personal docent en les eines digitals.
3.2 Aplicar noves eines digitals en activitats curriculars.
4. Elaborar el Pla d’Acció Tutorial de l’escola
ACCIONS
4.1 Seqüenciar els continguts de P3 a 4t d’ESO.
4.2 Avaluar i actualitzar els materials i activitats actuals.
4.3 Formalitzar el PAT.
5. Aplicar el projecte de Convivència de l’escola (continuïtat)
ACCIONS
5.1 Implementar el projecte de convivència als diferents cursos de l’escola.
5.2 Treballar l’autoestima com a eix principal del curs.