Informació corporativa

La Fundació El Cim de Vilanova i la Geltrú es va constituir el març de l’any 1996 fruit de la voluntat de la Fundació Casa d’Empara i de l’Instituto de las Religiosas Misioneras de la Immaculada Concepción de fusionar les dues escoles que regentaven a Vilanova i la Geltrú: el Col·legi La Miraculosa i el Col·legi Immaculada Concepció.

Donada la reforma educativa d’aleshores, les dues entitats van creure convenient unificar les escoles i independitzar la seva gestió creant una nova persona jurídica que permetés desenvolupar-se de forma autònoma. Així va sorgir la Fundació El Cim.

El primer patronat va ser format per n’Albert Soler Llopart (president), na Maria Eulàlia Freixas Farre (Secretaria), na Manuela Maria Prat Perramon (vicepresidenta), na Begoña Burguete Musgo, na Beatriz Garcia Garcia, en Josep Joan Llorens Domingo, en Jaume Dallà Huguet i na Lourdes Taberner Guix.

La Fundació és una entitat sense ànim de lucre que té el patrimoni, els rendiments i els recursos obtinguts afectats de forma permanent a la realització de les finalitats d’interès general previstes en els seus estatuts.

L’objecte de la Fundació El Cim de Vilanova i la Geltrú és el de donar educació a totes aquelles persones que ho sol·licitin i que la Fundació ho consideri possible, convenient i amb la retribució que s’estipuli. A tal fi, impartirà ensenyament a qualsevol grau i nombre de línies d’acord amb la legislació vigent.

 

El passat 5 d’abril del 2024 ens va deixar en Jaume Dallà, president del Patronat desde l’any 2017 i membre fundador de la Fundació l’any 1996. En aquest moment el Patronat està en procés d’escollir un nou president. Per portar endavant aquesta tasca, i gestionar el Patronat durant aquest període s’ha nomenat a na Maria Arrese com Vicepresidenta.

La junta actual queda d’aquesta manera:

Vicepresidènta: Maria Arrese

Secretari: Eloi Montcada

Vocals: Carles Albà, Àngel Jornet, Eduard Juanmartí, Jordi Martí, Pilar Contreras, Susana Igual i Mercè Mateo

Informació econòmica

La Fundació el Cim de Vilanova i la Geltrú audita anualment els seus comptes amb una firma auditora independent.

Pels exercicis 2018 a 2022 l’empresa auditora ha estat Comptes i Control auditors, S.L.

Per l’exercici 2017 l’empresa auditora va ser Morison ACPM.

A continuació podeu trobar els resums dels estats financers (EEFF), dels informes d’auditoria i de les memòries econòmiques dels darrers exercicis 

ESTATS FINANCERS

INFORMES AUDITORIA

MEMÒRIA ECONÒMICA

Codi de Bon Govern

A la reunió ordinària de junta de Patronat de la Fundació de data 26/02/2024 es va aprovar l’adhesió al “Codi de bon govern i bones pràctiques de gestió per les fundacions” de la Coordinadora Catalana de Fundacions  i es treballa en continu per la implantació de les recomanacions bàsiques del codi i la millora contínua del bon govern de la Fundació.

Informació sobre finançament i subvencions

Les escoles concertades formen part del sistema educatiu català. En aquest sentit, una part del seu finançament prové dels pressupostos de la Generalitat de Catalunya. 

Les despeses de funcionament que rep l’escola concertada a Catalunya són una part essencial del finançament d’aquests centres. Els mòduls econòmics són els imports establerts pel Departament d’Educació per a finançar les despeses de personal i de funcionament, i venen establerts a la Llei 2/2023 del 16 de març, de pressupostos de la Generalitat de Catalunya. A l’annex 1, pàgina 54 en endavant, es detallen els imports de les despeses de personal i dels mòduls per unitat de les despeses de funcionament  que reben les escoles concertades a Catalunya.

L’Escola El Cim té 6 unitats d’Educació Infantil (dues línies d’I3-I4-I5), 12 unitats d’Educació Primària (dues línies de 1r a 6è) i 8 unitats d’Educació Secundària Obligatòria (ESO) (dues línies de 1r a 4t)

 

Per una altra banda, des del 2021 s’inclou també dins el concert educatiu les despeses per a la contractació de personal per atendre l’alumnat amb necessitats específiques de suport educatiu, altrament dits “vetlladores”.

Els moduls per aquestes contractacions es publiquen anualment i depenen de les hores assignades de vetlladores. Actualment, l’Escola El Cim té 79 hores assignades. Els imports de les subvencions no inclouen antiguitats, substitucions en cas de malaltia, ni cap altre concepte, que és a càrrec de la Fundació

A banda de les despeses de funcionament, la Fundació El Cim de Vilanova i la Geltrú, per donar suport als alumnes amb NESE (Necessitats Específiques de Suport Educatiu), rep altres subvencions que arriben per part d’ents locals, com és l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú. 

En aquest sentit, hi ha les  subvencions adreçades als centres docents sostinguts amb fons públics d’Educació Infantil de segon cicle i Primària i Educació Secundària Obligatòria de Vilanova i la Geltrú, modalitat Ajuts a l’Escolaritat i Igualtat d’Oportunitats

 Espai en construcció. Disculpeu les molèsties