COMUNICACIÓ FAMÍLIA-ESCOLA

Per poder oferir una atenció personalitzada és molt important que famílies i escola tinguem una comunicació àgil i fluïda. 

Per aspectes pedagògics hi ha diferents canals de trobada establerts al llarg del curs: 

 • Reunions amb les famílies. Es faran amb el tutor/ora de curs i la seva finalitat és parlar de l’organització de la classe, de la feina i també del procés maduratiu en què es troben els infants i els joves, així com d’altres temes d’interès que puguin sorgir depenent de l’edat. 

Seran presencials a l’aula entre el grup de famílies i el/la tutor/a. N’hi haurà dues al llarg del curs: 

  • Setembre: s’explicarà aspectes organitzatius i de funcionament del curs.
  • Gener-Febrer: es parlarà del procés maduratiu en què es troben els infants i joves així com d’altres temes d’interès que puguin sorgir depenent de l’edat. 
 • Entrevistes amb el tutor/ora. La comunicació entre l’escola i les famílies en un clima de confiança és bàsica pel correcte acompanyament dels alumnes. Per això, els tutors i tutores faran entrevistes presencials d’acollida i seguiment. Les poden sol·licitar tant el tutor/ora com la família de l’alumne per parlar de temes concrets i de l’evolució personal de l’infant.
 • Llibreta de comunicacions (1r i 2n de Primària) o agenda (a partir de 3r de Primària): 

És el canal d’ús més freqüent. Permet vincular a l’alumne i implicar-lo en el seu procés d’aprenentatge ja que és l’infant o jove qui té la responsabilitat d’explicar a l’escola o a casa que hi ha una nota per uns o altres. 

 • Correu electrònic:

Aquest canal l’hauríem de reservar només per a comunicacions en les que no volem implicar a l’alumne. Tot i que a la pàgina web les famílies tenen accés a l’adreça electrònica de tots els docents, és important tenir present que el primer interlocutor per qualsevol qüestió pedagògica ha de ser el tutor/a. 

Dins la tasca educativa compartida que fem família i escola és important tenir present que a mida que l’infant creix va agafant autonomia i és coneixedor de les seves tasques i responsabilitats. Cal per tant que els anem ajudant a que sigui així i esdevinguin els protagonistes del seu aprenentatge.

L’Assistència regular a l’escola per part dels i les alumnes és molt important per al seu creixement i desenvolupament. En cas de  no poder assistir al centre, cal notificar-ho, si és possible, amb antelació, a secretaria o bé al tutor/a.  L’escolarització és obligatòria i per això l’escola ha de registrar les absències ja siguin justificades o notificades. En cas d’absència no justificada o no notificada, l’escola enviarà un sms informatiu a la família.

Per aspectes administratius, les famílies disposeu de les següents vies: 

  • Presencialment a les secretaries dels dos edificis, fora de les hores d’entrada i sortida dels alumnes. Podeu consultar l’horari de secretaria a la web.  
  • Per correu electrònic a: 
   • info@elcimvilanova.cat → per a consultes generals i sobre ajudes i/o subvencions
   • menjador@elcimvilanova.cat → per a comunicacions sobre el servei de menjador,  indicant a l’assumpte el curs i el nom i cognoms de l’alumne.
   • secretaria.rambla@elcimvilanova.cat → per a comunicacions específiques relacionades amb alumnes d’infantil i primària, indicant a l’assumpte el curs i el nom i cognoms de l’alumne
   • secretariaeso@elcimvilanova.cat → per a comunicacions específiques relacionades amb alumnes d’ESO, indicant a l’assumpte el curs i el nom i cognoms de l’alumne