COMUNICACIÓ FAMÍLIA-ESCOLA

Hi ha diferents canals de trobada entre l’escola i les famílies: 

  • Reunions amb les famílies. Es faran amb el tutor/ora de curs i la seva finalitat és parlar de l’organització de a classe, de la feina i també del procés maduratiu en què es troben els infants i els joves, així com d’altres temes d’interès que puguin sorgir depenent de l’edat. D’aquestes reunions en fem una a l’inici de curs virtual (excepte P3 i 1r d’ESO, que la fan presencial) i una de presencial al segon trimestre.

  • Entrevistes amb el tutor/ora. És important que les comunicacions entre les famílies i l’escola siguin fluides i constructives, per això fem les entrevistes personals. Les poden sol·licitar tant el tutor/ora com la família de l’alumne per parlar de temes concrets i de l’evolució personal de l’infant. Com a mínim en fem una al llarg del curs. Prioritàriament serà de manera virtual.
  • Altres canals de comunicació:
    • A través de la llibreta de comunicacions (de P3 a 2n)
    • A través de les pàgines específiques de l’agenda (de 3r PRI a 4t d’ESO)
    • Per correu electrònic 

És important notificar les absències dels alumnes a secretaria. En cas d’absència no justificada, l’escola enviarà un sms informatiu.