CRITERIS D’AVALUACIÓ

L’avaluació des de I3 fins a 4t d’ESO a la nostra escola és contínua i diferenciadora, és a dir, té en compte les capacitats de l’alumne i el seu desenvolupament i evolució al llarg de la seva escolarització, i ho fa a partir de les competències bàsiques i els objectius de cada curs. Té un caràcter formatiu i orientador, aportant informació que permet al docent detectar les mancances i les necessitats que tenen els seus alumnes i d’aquesta manera poder incidir-hi. 

D’aquesta manera totes les activitats que es fan durant el curs serveixen per a l’avaluació de l’alumne; algunes reben nota o comentari directament per escrit (treballs, exercicis, controls…) i d’altres les recull el/la mestra o professor/a (treballs en grup, participacions, exposicions, actitud…). Totes elles es tenen en compte a l’hora d’avaluar els alumnes. Amb totes aquestes dades recollides realitzem un informe o butlletí de notes que rebreu les famílies a través de la intranet (Clickedu). En el butlletí de final de curs queda reflectida l’avaluació per àmbits i dimensions.

A l’ESO, a l’inici de cada curs, es fa arribar a les famílies els criteris d’avaluació de cada assignatura i s’expliquen a classe. L’alumne que no hagi superat alguna de les matèries de l’avaluació, podrà recuperar-la en una prova extraordinària (control i/o treball) durant el trimestre següent.