CONSELL ESCOLAR

El Consell Escolar és l’òrgan de gestió de l’escola on es troben representants membres de tota la comunitat educativa (pares i mares, alumnes, personal d’administració i serveis, mestres i representants de la Fundació El Cim, que és el titular del centre). Es reuneix de forma ordinària un cop per trimestre i de forma extraordinària cada cop que fa falta. Té un caràcter informatiu, i tracta i aprova les qüestions que fan referència a l’organització i funcionament de l’escola: personal, disciplina, quotes, activitats extraescolars, etc.