Programa “araESCRIC”

En l’Acord marc per lluitar contra el fracàs escolar, aprovat pel Govern en data 8 de febrer de 2011, es van posar les bases per combatre el fracàs escolar, un dels problemes més importants en l’educació i que esdevé un objectiu prioritari de les polítiques educatives del Govern. El Pla de Govern 2011-2014, de 3 de maig, identificà com a repte de país la millora de l’educació i la formació al llarg de la vida, i en l’eix 2, relatiu a l’ensenyament, establí com a objectiu reduir el fracàs escolar  prioritzant l’expressió oral, la lectura reflexiva, l’escriptura, la comprensió dels enunciats matemàtics, l’ús de les llengües estrangeres, les competències digitals i el tractament de la informació. El Departament d’Ensenyament impulsà el programa araESCRIC com a objectiu estratègic la millora de l’èxit escolar de tots els alumnes. I ho feu potenciant l’escriptura sistemàtica en totes les àrees i matèries del currículum al llarg de tota l’educació bàsica per augmentar la competència comunicativa lingüística, tenint present que l’escriptura és una activitat que permet estructurar el pensament, comunicar-se, organitzar-se, aprendre i participar en la societat. El Departament d’Ensenyament ha posat a disposició dels centres orientacions, pautes, assessorament i formació als professors, als equips directius i a les famílies perquè incorporin i sistematitzin estratègies d’escriptura com a eix vertebrador dels aprenentatges, cadascun des del seu àmbit de responsabilitat.
 

Objectius

El pla té com a objectius generals:

 • Valorar l’escriptura com a eina de construcció de coneixement i d’aprenentatge.
 • Millorar la competència d’escriptura per augmentar el rendiment acadèmic dels alumnes i així afavorir l’èxit educatiu.
 • Reconèixer l’escriptura com una estratègia transversal per a la millora del rendiment escolar a totes les àrees curriculars.
 • Fomentar l’hàbit de l’escriptura personal i del plaer d’escriure per gaudir i créixer.
 • Identificar el valor de la competència escrita per iniciar el recorregut cap a la participació en els diversos àmbits de l’activitat humana: privat, laboral, social i acadèmic al llarg de la vida.

Incorporar la literatura com a referent d’expressió escrita.

Ara Escric

En aquest sentit, també es preveuen diversos objectius estratègics per a tots els sectors que formen la comunitat educativa.

 

  Per als alumnes:

 • Incrementar l’estona de dedicació a l’escriptura.
 • Incorporar la reflexió sobre com s’escriu, per a què s’escriu, per a qui s’escriu.
 • Conservar evidències de la seva producció escrita.

 Per als professors:

 • Planificar les unitats didàctiques que incorporin activitats d’escriptura amb un propòsit comunicatiu i adequades a un context.
 • Potenciar el paper del professor com a model.
 • Incorporar l’avaluació com a eina del procés d’ensenyament i aprenentatge.
 • Articular els objectius de les activitats a partir d’allò que els alumnes hauran de demostrar que han après

 Per als centres educatius:

 • Incorporar l’escriptura i les estratègies d’expressió escrita en totes les àrees i matèries.
 • Utilitzar elements per mesurar el progrés acadèmic dels alumnes.
 • Incorporar pràctiques de referència educativa i projectes d’innovació de centre amb relació a l’escriptura.

 Per a les famílies:

 • Conèixer la metodologia de l’aprenentatge de l’escriptura al centre.
 • Llegir i posar en valor els escrits produïts pels fills.
 • Aprofitar les situacions familiar per fomentar l’escriptura.

 Per al món literari:

 • Potenciar el contacte entre escriptors i alumnes.
 • Fomentar la participació dels alumnes en espais literaris col·laboratius (fòrums, blogs, BookTubes, revistes literàries).

Eixos

Aquest pla es fonamenta en els eixos següents:

1) Aprendre a escriure

L’assoliment de les habilitats funcionals bàsiques d’escriptura correspon al cicle inicial de l’educació primària i és en aquest cicle on s’han de prendre les mesures de suport necessàries amb els alumnes que hi presenten dificultats. L’aprenentatge inicial de l’escriptura.El procés de la composició escrita: contextualització, planificació, textualització i revisió. Les propietats textuals: adequació, coherència, cohesió, correcció (coneixement de la norma), presentació El coneixement dels gèneres textuals i la seva funcionalitat.

2) Escriure per aprendre

L’ús de l’escriptura  per a l’aprenentatge i construcció de coneixement. Els alumnes han de desenvolupar la seva responsabilitat en l’aprenentatge de l’escriptura i  tenir la capacitat d’utilitzar l’escriptura com a estratègia transversal per a la millora del rendiment escolar a totes les àrees i matèries.

3) Escriure per crear i transmetre el pensament

L’hàbit de l’escriptura personal  i el plaer d’escriure es fomenta practicant l’escriptura. El gust per la escriptura creativa es desenvolupa tenint com a model la literatura.

Decàleg Escriptura

Actuacions dutes a terme per l’Escola:

Durant els cursos 2015-17 dues professores van cursar la formació oferta pel Departament d’Ensenyament. I durant els cursos 2016-2018 l’Escola va oferir una formació interna de centre per a tots els docents de cicle superior de primària i ESO, impartida per les dues professores acreditades.

Al curs 2018-2019 es va crear la comissió interna de centre formada per tres docents, una d’infantil, una de primària i una d’ESO. Els objectius d’aquesta comissió s’han proposat a curt, mitjà i llarg termini i, en línies generals, són els següents:

 • crear una proposta de centre transversal, que impliqui totes les persones que intervenen en l’educació dels infants, en totes les àrees i matèries
 • garantir que les propostes i acords presos es duen a terme
 • assessorar els docents abans, durant i després de la realització de la pràctica d’escriptura, facilitar recursos i estratègies
 • fer una valoració, revisió i actualització de les activitats d’escriptura realitzades.

Podeu consultar la web del Departament d’Ensenyament aquí: