ATENCIÓ A LA DIVERSITAT

L’atenció a la diversitat és un dels pilars del caràcter propi d’El Cim. L’escola ha de donar resposta a tots els infants i joves, conjuntament amb les famílies que desitgin formar part de la seva comunitat educativa. Així doncs, cal que vetllem per oferir el que cadascú necessita independentment de les seves condicions físiques, intel·lectuals, socioeconòmiques, religioses, culturals… personalitzant l’aprenentatge per tal que cada alumne pugui desenvolupar al màxim les seves potencialitats.

Abordem la diversitat mitjançant diversos recursos: 

L’equip d’orientació (EO):

Format per una psicòloga, una psicopedagoga, una mestra d’educació especial i una pedagoga. La seva funció és l’acompanyament d’alumnes, docents i famílies al llarg de tota l’escolarització. Iniciem aquest seguiment a educació infantil, continuem a educació primària i acabem a educació secundària obligatòria. 

L’objectiu comú és acompanyar tots els i les alumnes, tenint en compte la diversitat que configura a cadascú:  

  • Vetllem per detectar les necessitats educatives especials i treballar conjuntament amb els mestres i professors per donar la resposta educativa adequada, implementant les adaptacions metodològiques i/o de continguts (reduint-los o ampliant-los).
  • La nostra feina i la nostra mirada també engloba tot allò que implica el benestar emocional dels nens, nenes i joves de l’escola. 
  • L’EO està totalment integrat en el dia a dia i la dinàmica escolar i els alumnes poden accedir a nosaltres sempre que ho necessitin. 

El recurs SIEI:

Permet que els alumnes amb necessitats educatives especials, de totes les etapes, puguin combinar l’aula ordinària amb el seu grup de referència amb una atenció més personal i concreta a les seves necessitats. 

Les tutores i les educadores del SIEI, fent equip amb les vetlladores, acompanyen als nens, nenes i joves a l’aula ordinària per tal que puguin participar i treure el màxim profit de les activitats que es realitzen en el seu grup d’aula ordinària. 

Atenció tutorial:

Les hores d’acció tutorial de les quals els docents disposen es destinen a entrevistes personalitzades amb els alumnes i les famílies, també per a coordinacions amb professionals externs i amb l’equip d’orientació. 

Disminució de ràtios:

Vetllem perquè cada grup classe tingui espais que comptin amb dos docents per aula per tal de disminuir ràtios i afavorir una atenció més individualitzada. 

Equip d’orientació de l’escola